Lp.

Tytuł zadania badawczego

Title of the research task

Kod zadania

1.

Wykorzystanie narzędzi open source w informatyce śledczej urządzeń mobilnych

The use of open source tools in mobile device forensics

5/NB/2024/TA

2.

Bezpieczne i zasobne państwo – bezpieczne destynacje – bezpieczny turysta” - wykorzystanie „najlepszych praktyk” krajowych i międzynarodowych służb policyjnych w obszarze przeciwdziałania przestępczości turystycznej

Safe and prosperous country - safe destinations - safe tourist" - the use of "best practices" of national and international police services in the area of counteracting tourist crime

4/NP/2024/WP

3.

Projekcja w procesie planowania strategicznego w dziedzinie bezpieczeństwa

Projection in the strategic planning process in the field of security

3/NB/2024/JJ

4.

Obraz praworządności w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na łamach paryskiej „Kultury”

The image of the rule of law in the Polish People’s Republic as depicted in the Paris-based Culture

2/NP/2024/PK

5.

Skala przestępstw popełnianych na szkodę osób małoletnich oraz analiza skuteczności ochrony prawnej małoletnich w postępowaniu karnym i cywilnym

The scale of crimes committed against minors and the analysis of the effectiveness of legal protection of minors in criminal and civil proceedings

1/NP/2024/AGR

6.

Współczesny wymiar zjawiska cyberprzestępczości w Polsce

Contemporary dimension of cybercrime in Poland

7/NP/2023/PO

7.

Specyfika zadań oraz działań resortowej służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kontekście jej oceny przez funkcjonariuszy oraz ich oczekiwań wobec niej

Specificity of tasks and activities of the Ministry of the Interior and Administration’s health service in the context of its assessment by officers and their expectations towards it

6/NB/2023/JCh

8.

Budowa i zastosowanie narzędzia badawczego do diagnozy problemu „Oszustwa obiecujące łatwy zysk” oraz zbadania zachowań badanych, ich motywacji i oczekiwań

Development and use of a research tool to diagnose the problem of “Scams promising easy profit” and to study the behaviour, motivation and expectations of the respondents

5/NB/2023/IK

9.

Dylematy współczesnego międzynarodowego orzecznictwa karnego dotyczące odpowiedzialności indywidualnej za przestępstwa z nienawiści popełnione w związku konfliktem zbrojnym – analiza prawno-międzynarodowa na przykładzie konfliktu zbrojnego w Byłej Jugosławii i w Ukrainie

Dilemmas of contemporary international criminal judicature regarding individual responsibility for hate crimes committed in connection with an armed conflict – an international legal analysis on the example of armed conflicts in the former Yugoslavia and in Ukraine.

4/NP/2023/MAŚ

10.

Metodyka zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa ze szczególnym uwzględnieniem procesu wykrywania sprawców przez Policję i jej współpracy z innymi organami

Methodology of combating activities detrimental to economic interests of the state, with particular emphasis on the process of detecting perpetrators by the Police and its cooperation with other authorities

3/NP/2023/WJ

11.

Przyszłość kryminalistyki w polskich służbach mundurowych. Dobre praktyki wypracowane na arenie międzynarodowej

The future of forensic science in Polish uniformed services. Good practices developed on the international arena

2/NP/2023/ACh

12.

Zarządzanie i realizacja projektów z zakresu bezpieczeństwa państwa w opinii kierowników projektów uczelni wyższych

Management and implementation of projects in the field of state security in the opinion of university project managers

1/NB/2023/IK

13.

Stosowanie przez policjantów realizujących czynności operacyjno-rozpoznawcze wybranych metod pracy operacyjnej: wywiadu operacyjnego, obserwacji doraźnej i zasadzki

The use of selected methods of operational work by police officers who carry out operational and reconnaissance activities: operational intelligence, interim observation and ambush

3/NB/2022/KH

Dofinansowano ze środków budżetu państwa