Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 5 października 2020 r. do zadań Instytutu Koordynacji Badań należy w szczególności:

 1. Zarządzanie na poziomie strategicznym projektami na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach Komitetów Sterujących lub innych organów przyjmujących ich zadania.
 2. Udział w identyfikacji i pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych na realizację badań naukowych i prac rozwojowych.
 3. Uczestniczenie w inicjowaniu i koordynowaniu udziału Uczelni i jej pracowników w międzynarodowych programach/projektach badawczych oraz innych przedsięwzięciach służących rozwojowi Uczelni.
 4. Koordynowanie i udział we wspieraniu rozwoju naukowego Uczelni poprzez poszukiwanie programów, inicjatyw służących rozwojowi młodych oraz doświadczonych naukowców.
 5. Nadzór nad koordynowaniem inicjowania współpracy z uczelniami, jednostkami naukowymi oraz instytutami badawczymi celem realizacji wspólnych przedsięwzięć, badań naukowych i prac rozwojowych ukierunkowanych w szczególności na rozwój i innowacje na rzecz formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 6. Nadzór i udział w koordynowaniu działań związanych z finansowaniem obszarów wynikających z działalności statutowej Uczelni w zakresie badań naukowych, utrzymania potencjału naukowego Uczelni, działalności wspomagającej badania.
 7. Nadzór nad pozyskiwaniem środków finansowych na aparaturę naukowo-badawczą oraz infrastrukturę informatyczną na potrzeby realizacji badań naukowych i prac rozwojowych.
 8. Koordynowanie utrzymywania stałych kontaktów z instytucjami pośredniczącymi i zarządzającymi oraz innymi podmiotami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za realizację konkursów.
 9. Nadzór nad udzielaną pomocą w upowszechnianiu wyników badań naukowych i prac rozwojowych kierownikom projektów i ich wykonawcom.
 10. Nadzór nad generowaniem wniosków aplikacyjnych, w tym w systemach informatycznych.
 11. Nadzór nad udzielaną pomocą w rozwoju nowych kierunków prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych w Uczelni.
 12. Nadzór i udział w prowadzeniu działalności informacyjnej na temat realizacji badań naukowych i prac rozwojowych I możliwości ich finansowania ora? przedsięwzięć Uczelni.
 13. Nadzór nad prowadzeniem sprawozdawczości z realizacji badań naukowych i prac rozwojowych Uczelni oraz wykorzystania środków pomocowych.
 14. Nadzór nad przygotowywaniem projektów aktów prawnych dotyczących realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, przedsięwzięć Uczelni finansowanych/współfinansowanych z funduszy pomocowych, opiniowanie aktów prawnych dotyczących wskazanego zakresu.
 15. Nadzór nad reprezentowaniem Uczelni w ramach profesjonalnych sieci, platform badawczych, organizacji i gremiów służących propagowaniu rozwoju badań naukowych i prac rozwojowych oraz pozyskiwaniu funduszy pomocowych przez Uczelnię.
 16. Nadzorowanie upowszechniania informacji o naborach do baz ekspertów prowadzonych przez podmioty zewnętrzne na rzecz oceny projektów.
 17. Nadzór nad prowadzeniem rejestru dóbr własności intelektualnej i przemysłowej Uczelni.
 18. Nadzór nad poszukiwaniem środków finansowych w zakresie komercjalizacji i wdrażania wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
 19. Nadzór nad upowszechnianiem wiedzy w zakresie działalności Instytutu.
 20. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz publicystycznej, w tym realizacja zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych przez Instytut.
 21. Nadzór nad wykonywaniem innych zadań Instytutu Koordynacji Badań.